PRIVACYVERKLARING 2019

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, van kracht gegaan. De AVG verplicht iedereen die onderneemt om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens (organisatorisch en technisch) en de privacy van cliënten te waarborgen.

 

Inspire to Be (praktijk psychosociale begeleiding en hypnotherapie) en De Prikkelbaredarm therapeut (onderdeel van Inspire to Be en hierna Inspire to Be te heten) vindt jouw privacy en het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens ook belangrijk. In deze privacyverklaring lees je meer over de manier waarop Inspire to Be jouw privacy wil waarborgen. Hiermee voldoet Inspire to Be aan de nieuwe Europese normen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

In deze privacyverklaring staat o.a. beschreven welke persoonsgegevens Inspire to Be verzamelt wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Inspire to Be. Ook lees je waarom gegevens worden verzameld, wat ermee gedaan wordt en lees je hoe je je gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

 

Jouw privacy bij begeleiding door Inspire to Be.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit dossier wordt 15 jaar bewaard, conform de wet (WGBO). Jouw dossier bevat:

 • aantekeningen over jouw (fysieke en mentale) gezondheidstoestand;
 • schriftelijke verslagen van de consulten (aantekeningen);
 • gegevens over eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken en behandelingen zoals door jou of in opdracht van jou aangeleverd.

 

En wanneer van toepassing:

 • rapportages aan derden;
 • gegevens van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van een huisarts). Deze zijn alleen aanwezig wanneer je toestemming hebt verleend.

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met en na jouw expliciete toestemming;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg;
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (facturen en boekhouding).
 • Gedurende de behandelperiode zal je telefoonnummer opgeslagen zijn in de telefoon om jou snel te kunnen bereiken, afspraken te kunnen maken en wijzigen en eventueel iets te kunnen versturen. Na de behandelperiode zal jouw telefoonnummer alleen nog maar in je dossier te vinden zijn.

 

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Als ik vanwege een ander reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

 

Om jouw privacy te waarborgen wordt binnen de praktijk:

 • Zorgvuldig omgegaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • je naam, adres en woonplaats;
 • je geboortedatum;
 • de datum van de sessie;
 • een korte omschrijving van de begeleiding van Inspire to Be, zoals bijvoorbeeld ‘hypnotherapie’;
 • de kosten van de sessie;
 • wanneer de zorgverzekeraar dit vraagt: jouw polisnummer en de naam van jouw zorgverzekeraar.

 

Jouw rechten

Iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft recht op inzage, correctie, verwijdering (met uitzondering op de wet WGBO) of het meenemen ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Inspire to Be behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen wanneer dit nodig is.

 

Januari 2019

INSPIRE TO BE

HOME