PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, van kracht gegaan. De AVG verplicht iedereen die onderneemt om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens (organisatorisch en technisch) en de privacy van cliënten te waarborgen.

Inspire to Be (praktijk psychosociale begeleiding en hypnotherapie) en De Prikkelbaredarm therapeut (onderdeel van Inspire to Be en hierna Inspire to Be te heten) vindt jouw privacy en het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens ook belangrijk. In deze privacyverklaring lees je meer over de manier waarop Inspire to Be jouw privacy wil waarborgen. Hiermee voldoet Inspire to Be aan de nieuwe Europese normen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring staat o.a. beschreven welke persoonsgegevens Inspire to Be verzamelt wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Inspire to Be. Ook lees je waarom gegevens worden verzameld, wat ermee gedaan wordt en lees je hoe je je gegevens kan inzien, wijzigen of verwijderen.

JOUW PRIVACY BIJ BEGELEIDING DOOR INSPIRE TO BE
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit dossier wordt 20 jaar bewaard, conform de wet (WGBO).

JOUW DOSSIER
– Aantekeningen over jouw (fysieke en mentale) gezondheidstoestand zoals gedeeld in onze consulten
– Onze behandelovereenkomst en aantekeningen over gesprekken tijdens onze consulten
– Gegevens over eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken en behandelingen zoals door jou of in opdracht van jou aangeleverd (bijvoorbeeld verklaring/verwijzing van arts bij Prikkelbare darm)

En wanneer van toepassing:
– Rapportages aan derden
– Gegevens van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van een huisarts, specialist). Deze zijn alleen aanwezig wanneer je toestemming hebt verleend
– Gegevens verleent aan derden met jouw toestemming en in jouw opdracht (bijvoorbeeld Arbo arts, verzekering). Ik heb daarbij ook het toestemmingsformulier nodig die jij bij hen tekent

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
– Factuur en administratie
– Informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met en na jouw expliciete toestemming
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg
Gedurende de behandelperiode zal je telefoonnummer opgeslagen zijn in de telefoon om jou snel te kunnen bereiken, afspraken te kunnen maken en wijzigen en eventueel iets te kunnen versturen. Na de behandelperiode zal jouw telefoonnummer alleen nog maar in je dossier te vinden zijn.

BEROEPSGEHEIM
Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Als ik vanwege een ander reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.
Om jouw privacy te waarborgen binnen de praktijk zal ik zeer zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en draag ik er zo goed mogelijk zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

GEGEVENS AANGAANDE ONLINE CONSULTEN
Een sessie kan ook online plaatsvinden. Dit besluiten we samen en een aantal punten zijn dan belangrijk om te weten betreffende privacy:
– Er zijn mogelijke risico’s met het gebruik van deze technologie, waaronder onderbrekingen, ongeautoriseerde toegang en technische problemen die vooraf niet kunnen worden voorspeld. De therapeut is hiervoor niet aansprakelijk.
– De therapeute of cliënt kunnen de behandeling voortijdig staken wanneer een van hen van mening is dat de verbinding niet geschikt is voor de situatie.
– De informatie uit de sessie zal vertrouwelijk behandeld worden en de sessie zal op geen enkele wijze (b.v. audio of video) worden vastgelegd, noch door de therapeut, noch door de cliënt.
– Cliënt maakt tijdens het gebruik van het online platform gebruik van een rustige ruimte om onderbrekingen te voorkomen zodat de privacy gewaarborgd blijft
– De toestemming voor deelname aan sessies via het online platform blijft van kracht totdat de cliënt zijn toestemming schriftelijk intrekt.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (facturen en boekhouding).
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kan declareren bij jouw zorgverzekeraar zijnde: je naam, adres en woonplaats; je geboortedatum; de datum van de sessie; een korte omschrijving van de begeleiding van Inspire to Be, zoals bijvoorbeeld ‘hypnotherapie’ en de kosten van de sessie.

JOUW RECHTEN
Iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft recht op inzage, correctie, verwijdering (met uitzondering op de wet WGBO) of het meenemen ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.
Inspire to Be behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen wanneer dit nodig is.


Klik hier om een PDF versie te dowloaden