ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANGAAN VAN DE BEHANDELOVEREENKOMST
Wanneer na het intakegesprek een nieuwe afspraak hebt gemaakt, is er sprake van een behandelovereenkomst.
Deze overeenkomst wordt bij voorkeur op schrift vastgelegd. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst, evenals de Privacyverklaring. Je draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor wat er met je gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe je komt als reactie op de therapie.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om mij juist te informeren over allerlei zaken die jouw geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessie.
De minderjarige cliënt (onder 16 jaar) laat de overeenkomst medeondertekenen door beide ouders of verzorgers. Zij lezen ook de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring. Daarmee wordt toestemming gegeven voor de individuele therapeutisch begeleiding.

ONLINE:
Tegenwoordig komt het ook voor dat een sessie online kan plaatsvinden, dit besluiten we samen, een aantal punten zijn dan belangrijk om te weten:
Een behandeling via een online platform is niet hetzelfde is als een face-to-face sessie tussen cliënt en therapeute omdat de cliënt niet in dezelfde ruimte zal zijn als de therapeut.

Er zijn mogelijke risico’s met het gebruik van deze technologie, waaronder onderbrekingen, ongeautoriseerde toegang en technische problemen die vooraf niet kunnen worden voorspeld. De therapeut is hiervoor niet aansprakelijk.
De therapeute of cliënt kunnen de behandeling voortijdig staken wanneer een van hen van mening is dat de verbinding niet geschikt is voor de situatie.

De informatie uit de sessie zal vertrouwelijk behandeld worden en de sessie zal op geen enkele wijze (b.v. audio of video) worden vastgelegd, noch door de therapeut, noch door de cliënt.

De cliënt zal tijdens het gebruik van het online platform gebruik maken van een rustige ruimte en onderbrekingen voorkomen zodat de privacy gewaarborgd blijft.
De toestemming voor deelname aan sessies via het online platform blijft van kracht totdat de cliënt zijn toestemming schriftelijk intrekt.

2. BEËINDIGING VAN DE BEHANDELOVEREENKOMST
De overeenkomst kan op de volgende manier of omstandigheden worden beëindigd:
– Bij gezamenlijk besluit dat geen sessies meer nodig zijn
– Als de cliënt zelf aangeeft te willen stoppen met de sessies
– Als tijdens de sessies duidelijk wordt dat voor de hulpvraag een andere behandeling nodig is dan ik kan bieden. Er wordt dan in gezamenlijk overleg doorverwezen.
– Als er geen afspraak voor een sessie is gemaakt voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatste sessie, tenzij hier een afspraak over is gemaakt

3. BEGELEIDINGSPLAN
Het behandel- of begeleidingsplan met te verwachten werkpunten stellen we samen op. In dit plan zijn ook evaluatiemomenten met elkaar opgenomen. Na zes sessies vindt in ieder geval een evaluatiemoment plaats maar vaak doen we dat al eerder. Ik vind het belangrijk om te blijven afstemmen met elkaar.

4. DOSSIER
Voor een goede begeleiding en zoals ook de wet Wkkgz voorschrijft wordt een dossier bijgehouden met de belangrijkste aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Het dossier kan alleen worden ingezien door jou en mij. Ook kunnen op verzoek delen van het dossier worden gekopieerd. (Dit geldt niet voor mijn persoonlijke werkaantekeningen.)

Het cliëntendossier blijft, zoals de WGBO aangeeft, 20 jaar bewaard na afsluiting van de behandeling (de telling voor minderjarigen start na het 18e levensjaar), tenzij de cliënt schriftelijk een verzoek om vergetelheid indient. Dan wordt het dossier direct na afloop van de behandeling vernietigd. Alleen het verzoek tot vernietiging wordt dan bewaard.

5. GEHEIMHOUDING
Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alles wat in het kader van behandeling besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Met toestemming van jou kan eventueel contact opgenomen worden met, of informatie verstrekt worden aan derden (artsen of andere therapeuten).
Alleen in geval van nood kan ik hier eventueel van afwijken.

Bij eventuele waarneming tijdens vakantie of ziekte of bij overname van de behandeling door een andere therapeut kan, met toestemming, het dossier of een gedeelte van het dossier aan mijn waarnemer worden overgedragen. Dit zal niet zonder overleg met jou gebeuren behalve bij overmacht als ik hier niet meer toe in staat zou zijn. Deze therapeut is dan ook gehouden aan de wettelijke geheimhoudingspicht (beroepsgeheim).

6. SCHRIFTELIJKE RAPPORTAGE
Wanneer ten behoeve van Arbo-arts, verzekeraar een schriftelijke rapportage wordt gevraagd van de gehouden behandeling, zijn de kosten aan hen 25 euro. Deze verslagen gaan nooit zonder schriftelijke instemming van jou. Zij zijn ook verplicht jou om toestemming te vragen, deze toestemmingsverklaring wil ik ook graag zien en neem ik (evt. een kopie) op in jouw dossier.

Aan het informeren van eigen huisarts of eigen medisch specialist zijn geen kosten verbonden in het kader van collegiale uitwisseling. Ook hierbij geldt, alleen na toestemming van jou.
Ook kan tussen ons worden afgesproken dat de huisarts, medisch specialist of verwijzer in het algemeen kort geïnformeerd wordt over het traject.

7. KWALITEIT EN RICHTLIJNEN
Als registertherapeut ben ik lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). De richtlijnen en professionele eisen van deze beroepsvereniging zijn van toepassing op mijn praktijkvoering. Daarnaast ben ik geregistreerd in het Hbo-Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

8. KLACHTEN EN GESCHILLEN
Mocht je ontevreden zijn over mijn diensten en we komen er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de NBVH (www.hypnotherapie.nl ) om een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zij helpen jou verder met je klacht. In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG (www.scag.nl ).

Ik sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) www.rbcz.nu Als Registertherapeut BCZ® ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de TCZ (www.tcz.nu ). Mijn lidmaatschapsnummers zijn te vinden op de website www.inspiretobe.nl en onderaan je factuur.

9. TARIEVEN EN BETALINGSWIJZE
Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een bedrag per sessie afgesproken. Dit bedrag is ook te vinden op de website. Je betaalt het bedrag contant, via betaallink of per bank, en ontvangt in elk geval een factuur. Betaling wordt verwacht binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Jij als cliënt dient de ontvangen factuur zelf in bij de ziektekostenverzekering. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de betaling.

10. ANNULEREN AFSPRAAK
Bij verhindering, kan een afspraak tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dit kan telefonisch, per WhatsApp, per sms of per e-mail. Als cliënt zonder afmelding niet komt op de afgesproken dag en tijd, wordt het gehele sessiebedrag in rekening gebracht. Hiervan kan soms in onderling overleg worden afgeweken.
Verzetten van de afspraak is altijd mogelijk door het sturen van een bericht via WhatsApp of sms.

11. VERZUIM VAN BETALING
Wanneer de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is er volgens de wet sprake van verzuim. Vragen over in rekening gebrachte kosten worden alleen overwogen wanneer deze schriftelijk tot uiterlijk 14 dagen na datum van de factuur worden ingestuurd. Vragen over de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

12. AANSPRAKELIJKHEID PRAKTIJK
Inspire to Be is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is aan eigendommen van cliënt door parkeren op of betreden van het terrein, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, hal en het gebruik maken van het toilet.


Klik hier om een PDF versie te dowloaden